Studentska organizacija Srpski politički forum poziva sve zainteresovane studente da pošalju svoje radove za drugi broj stručnog časopisa studenata društveno-humanističkih nauka i umetnosti „Politeuma“.

U ovom časopisu se objavljuju studentski autorski radovi iz svih disciplina društveno-humanističkih nauka i iz teorije umetnosti, što znači da svoje radove mogu poslati studenti osnovnih i master studija iz Republike Srbije i regiona koji se ubrajaju u navedene kategorije.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2019. godine. Autor će odmah nakon slanja rada biti obavešten o njegovom prispeću i (ne)ispunjavanju uslova konkursa.

Radove slati na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com, u Vord dokumentu.

Da bi rad bio primljen i poslat recenzentima na razmatranje, mora da ispuni sledeće kriterijume:

  • Treba da sadrži do 6000 reči.
  • Treba da bude dostavljen na ćiriličkom pismu, zato što se časopis objavljuje na tom pismu.
  • Treba koristiti slova vrste Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5. Naslove i podnaslove pisati bez numeracije, veličine slova 12. Naslov i podnaslovi treba da budu navedeni u Bold varijanti, a izdvojene imenovane celine u okviru jednog podnaslova (podnaslovi podnaslova) treba da budu u Bold i Italic varijanti. Margine postaviti na 2,5 centimetara, na stranici formata A4.
  • Ispod naslova treba navesti ime i prezime autora, a u fusnoti čija oznaka stoji pored imena autora navesti naziv fakulteta, godinu studija, vrstu studija (osnovne akademske, master akademske i sl) i naziv studijskog programa (npr. međunarodne studije), kao i svoju elektronsku adresu.
  • U fusnoti čija oznaka stoji pored naslova, navesti dodatne informacije o tekstu (deo većeg naučnog projekta, predstavljen na stručnoj konferenciji i sl).
  • Sažetak (apstrakt) treba da sadrži do 150 reči. Ispod sažetka navesti od 5 do 10 ključnih reči.
  • Strana imena i prezimena u tekstu pisati na srpskoj transkripciji, a kod prvog navođenja stranog imena i prezimena u zagradama navesti ime i prezime na izvornom jeziku. Nazive stranih korporacija, sporazuma i dr. moguće je navoditi u izvornom obliku, ali korišćenjem kurzivnih slova (Italic) ili koristiti pravilo navođenja preporučeno za strana imena i prezimena.

Važno: Pridržavati se pravila akademske čestitosti i ne preuzimati tuđe rečenice bez jasnog isticanja njihovog autora i izdanja iz kog su preuzete! Navođenje izvora (referenci) u tekstu i literaturi raditi u skladu sa APA stilom (APA – American Psychological Association). Precizan način navođenja po APA stilu će biti objavljen u posebnom dokumentu pored teksta konkursa.

Svaki rad koji ispuni navedene kriterijume će biti poslat na nezavisnu recenziju i lekturu. Postoji mogućnost da recenzent prihvati objavljivanje rada samo uz izvesne izmene ili dopune koje predoči u svom izveštaju. U tom slučaju, rad će biti objavljen samo ako autor ispoštuje sve preporuke recenzenta (autora će o tome obavestiti Redakcija). Identitet recenzenata je nepoznat autorima, a identitet autora je nepoznat recenzentima; time se omogućava nepristrasnost u ocenjivanju.

Drugi broj časopis izlazi početkom zimskog semestra, odnosno početkom naredne akademske godine. Izdavanje časopisa je omogućila fondacija „Zajedno za mlade – prof. dr Danica Grujičić”.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Redakciji Srpskog političkog foruma na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com.

 

Izvor: Najstudent