Gradska organizacija gluvih Beograda u saradnji sa Asocijacijom tumača znakovnog jezika, uz podršku Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji i Gradske opštine Vračar je objavila publikaciju ”Analiza o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika”.

Autori publikacije su Desanka Žižić i Mihailo Gordić.

 U cilju adekvatnije podrške zajednici gluvih u Srbiji, naša organizacija je inicirala istraživanje o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika, kako bi sa jedne strane dokumentovali stanje u kom se nalaze gluve i nagluve osobe koji su korisnici znakovnog jezika u Srbiji nakon donošenja Zakona, a sa druge strane kreirali mehanizam za zagovaranje primene Zakona.

Ovom bazičnom analizom mapirali smo u kojim segmentima primene Zakona imamo dobre rezultate i ukazali smo na nedostatke i potrebu za adekvatnijom podrškom kroz preporuke, predloge i savete institucijama i nadležnom ministarstvu kako bi se Zakon bolje primenjivao. Analizom takođe ukazujemo na potrebu za usvajanjem pratećih akata koji bi trebalo jasnije da regulišu oblast primene SZJ, njegov status, istraživanje, dokumetovanje, učenje i korišćenje.

Nadamo se da će Analiza, njeni zaključci  i preporuke doprineti našim zajedničkim naporima da unapredimo kvalitet života gluvih i nagluvih osoba i da osiguramo njihovo aktivno učešće u svim aspektima društvenog života.

Autori Analize izražavaju zahvalnost gluvim osobama koje su učestvovale u fokus grupama i koje su ličnim svedočenjima i izražavanjem stavova i mišljenja doprineli da ovaj izveštaj ne sadrži samo teorijsku komponentu, već i prikaz stanja iz perspektive direktno zainteresovanih osoba. Zahvalnost izražavamo i sagovornicima – predstavnicima institucija, udruženja gluvih, tumačima, i saradnicima. Prikupljene informacije su doprinele da autori podrobnije sagledaju izazove koji se u praksi pojavljuju.

Izveštaj možete preuzeti u PDF formatu na sledećem linku.

Ukoliko želite publikaciju u nekom drugom formatu, molimo vas da nas kontaktirate na gog.beograd@gmail.com