Procena radne sposobnosti utvrđena je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Šta je sve potrebno za procenu radne sposobnosti?

I Prikupite medicinsku dokumentaciju

Obratite se Vašem izabranom lekaru u nadležnom Domu zdravlja, koji će Vas uputiti u dalju proceduru prikupljanja medicinske dokumentacije.

II Podnesite zahtev za procenu radne sposobnosti

Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja (koji je sastavni deo Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom) možete podneti uz odgovarajuću medicinsku i drugu neophodnu dokumentaciju, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje prema Vašem prebivalištu.

III Potrebna dokumentacija

1. Ako ste nezaposleni potrebno je dostaviti sledeće:

 1. Popunjen Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
 2. Medicinsku dokumentaciju (u originalu ili overenoj fotokopiji):
 3. Drugu neophodnu dokumentaciju:
  • socijalnu anketu (koju popunjava stručni radnik NSZ)
  • isprave o ostvarivanju pojedinih prava ako ste korisnik (uverenje o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite)
  • Rešenje o statusu osobe sa invaliditetom (ukoliko ga posedujete)
  • Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu (kopija diplome – uverenje o stručnoj spremi ili kopija radne knjižice)

2. Ako ste zaposleni, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i:

 1. Opis posla koji obavljate i predlog poslova koji bi prema predlogu poslodavaca mogli da obavljate
 2. Dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti (dostavlja se najkasnije do dana vršenja ocene radne sposobnosti)

Izlazak na komisiju za procenu radne sposobnosti

Od Nacionalne službe za zapošljavnje dobićete informaciju o tačnom vremenu i mestu održavanja procene radne sposobnosti. Procena se vrši u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje. Neophodno je Vaše lično prisustvo.

Ko vrši ocenu radne sposobnosti?

Ocenu radne sposobnosti vrši komisija – organ veštačenja Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koju čine: lekar veštak Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, specijalista medicine rada, psiholog i stručni radnik Nacionalne službe za zapošljavnje.

Komisija sačinjava Nalaz, mišljenje i ocenu u pogledu radne sposobnosti.

IV Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti

Na osnovu Nalaza, mišljenja i ocene Komisije koja je vršila ocenu radne sposobnosti, Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti i mogućnosti zaposlenja, odnosno odražanja zaposlenja donosi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Troškovi procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja

Troškove procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja nezaposlenog lica i lica zaposlenog u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom snosi Nacionalna služba.

Troškove procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja zaposlenog lica snosi lice koje je zahtev podnelo, a može ih snositi i poslodavac kod koga je lice u radnom odnosu u momentu podnošenja zahteva, uplatom na podračun nadležne filijale Nacionalne službe.