Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuju udruženja Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje studenata sa hendikepom, Secons – grupa za razvojnu inicijativu i Udruženjem za mlade Srbije, a cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti. Projekat se realizuje u periodu januar 2018 – jun 2020. god.

Digitalna pismenost ima za cilj razvoj digitalne kompetencije, pod kojom se u skladu sa Evropskim okvirom ključnih kompetencija podrazumevaju ključne sposobnosti za dugoročno učenje uz posedovanje sposobnosti za pouzdanu i kritičku upotrebu elektronskih medija za posao, odmor i komunikaciju. Ove kompetencije se odnose na logičko i kritičko razmišljanje, na visok nivo veštine upravljanja informacijama i na dobro razvijene veštine komunikacije. Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za doživotno učenje i smatra se transverzalnom veštinom jer pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale veštine.

Istovremeno, koncept medijske pismenosti polazi od medija kao izvora informacija i zabave, ali za njih treba usvojiti ili osvestiti mnoga različita znanja i veštine. Konkretno, medijska pismenost razvija tehničke veštine (sposobnost pristupa medijima), kritičke (razumevanje medijskih sadržaja, sposobnost njihovog tumačenja i kritičkog vrednovanja) te praktične (sposobnost stvaranja medijskih poruka). One omogućavaju da mediji budu shvaćeni na dobar način, bez stereotipa, prihvaćeni u društvu koje ih pažljivo i kritički posmatra.

Projekat će mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućiti sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, ponuditi obuke za razvoj liderskih veština kako bi bili aktivni građani i građanke i doprineli rešavanju problema u zajednici, pospešiti rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, ali i jačati kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi. Jedna od aktivnosti projekta je i istraživanje na temu digitalne pismenosti mladih sa invaliditetom/hendikepom, a koje predstavlja prvo istraživanje ovog tipa za datu ciljnu grupu u Srbiji.

Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”

Novosti o projektu

 

O partnerima

 

Forum mladih sa invaliditetom

 

Forum mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, osnovana u Beogradu 2005. godine, a svoju delatnost obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Forum je uspešno realizovao oko 70 projekata, sa više od 1000 direktnih i do 5000 indirektnih korisnika, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizacija predstavlja i zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, preduzetništvo, socijalna politika i socijalna zaštita), omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i kreiranje jednakih mogućnosti.

Vizija

Društvo ravnopravnih i aktivnih gradjana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

Misija

Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Glavne oblasti kojima se Forum bavi tokom poslednjih 5 godina:

 1. Društvena inkluzija – obrazovanje i zapošljavanje
  Forum mladih sa invaliditetom počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U tom smislu, kreirali smo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom, posedujemo bazu kandidata koji traže zaposlenje i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća.
 2. Razvoj i praćenje usluga/servisa podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici
  FMI je realizovao aktivnosti koje doprinose uključivanju civilnog društva u sektor društvene inkluzije, povezivanjem i jačanjem postojećih i stvaranjem novih pružaoca usluga u zajednici u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući njihovo omasovljavanje i poboljšanje kvaliteta usluga.
 3. Socijalno preduzetništvo
  Forum doprinosi izgradnji kapaciteta za razvoj socijalnih preduzeća, kao i izgradnju uzajamne mreže podrške.

www.fmi.rs

 

Udruženje studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom osnovano je 6. jula 2000. godine, sa ciljem izjednačavanja mogučnosti mladih u obrazovanju. Cilj Udruženja studenata sa hendikepom je stvaranje inkluzivnog i senzibilisanog društva u kome će svaka osoba imati jednake mogućnosti i biti uključena u sve segmente života, u skladu sa sopstvenim željama, bez diskriminacije.

Vizija Udruženja studenata sa hendikepom je: „Društvo sa izjednačenim uslovima“

Misija Udruženja studenata sa hendikepom je:„Borba za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava“.

U dosadašnjem radu USH je pružilo podršku za preko 800 studentkinja i studenata sa hendikepom. Takođe, kroz zagovaranje kod donosioca odluka je izdejstvovalo sistemsku podršku u studiranju za studente sa hendikepom koja se odnosi na primenu afirmativnih mera, obezbedilo program stipendija za studente sa hendikepom i iniciralo osnivanje službi za podršku studentima sa hendikepom na Univerzitetima u Beogradu i Nišu.

Pored zagovaranja, Udruženje studenata sa hendikepom je realizovalo preko 130 projekata i preko 20 kampanji.

Udruženja studenata sa hendikepom svoju misiju ostvaruje kroz različite programske aktivnosti.

Osnovni programi rada USH-a su:

 • Servis podrške za studente sa hendikepom
 • Osnaživanje mladih sa hendikepom kroz programe neformalnog obrazovanja
 • Organizovanje vršnjačke podrške
 • Zagovaranje boljih zakona i javnih politika kod donosioca odluka
 • Osnaživanje drugih omladinskih organizacija, studentskih tela, Kancelarija za mlade i drugih subjekata u zajednici da u svom radu ravnopravno uključe osobe sa hendikepom, naročito mlade osobe sa hendikepom
 • Podizanje svesti i formiranje pozitivnih stavova o osobama sa hendikepom u društvu kroz medijske kampanje

 

U svom radu USH primenjuje nekoliko principa a to su:

 1. Individualistički pristup svakoj osobi.
 2. Cross-disability pristup – Pružanje podrške bez obzira na situaciju (vrstu) hendikepa. Naše aktivnosti su prilagođene učesnicima i učesnicama, bez obzira na postojanje ili vrstu hendikepa.
 3. Samozastupanje – „Ništa o nama bez nas”.
 4. Samozastupanje i aktivizam – podstičemo mlade osobe za hendikepom da u svojoj okolini ili krugu vidljivosti zastupaju ideje o ljudskim pravima i nediskriminaciji, da istaknu svoje kompetencije i da se bore za ravnopravan položaj.
 5. Inkluzivnost u radu sa zajedničkim angažovanjem osoba sa hendikepom i osoba bez hendikepa u svakoj aktivnosti.
 6. Antidiskriminacija i poštovanje prava svake osobe, naročito osnovnih ljudskih prava u kojima prepoznajemo i pravo na visoko obrazovanje.
 7. Odgovornost svake osobe u društvu u skladu sa pravima koja su joj omogućena od strane društva.

www.ush.rs

 

Secons-grupa za razvojnu inicijativu

Secons-grupa za razvojnu inicijativu

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je nezavisna organizacija stručnjaka, osnovana sa ciljem da doprinese dugoročnom socio-ekonomskom razvoju i poboljšanju životnih uslova pojedinaca i društvenih grupa u Srbiji i regionu. Nastala je 2005. godine kao inicijativa grupe sociologa i sociološkinja koji su se godinama bavili pitanjima društvenog razvoja na univerzitetima i u organizacijama civilnog društva u zemlji i inostranstvu. SeConS danas okuplja interdisciplinarne eksperte i ekspertkinje, koji sprovode empirijska istraživanja, analiziraju politike i procese, izazove i specifične društvene i ekonomske kontekste, gradeći pouzdanu bazu za dalju izradu metodologija, preporuka i mera koje doprinose razvoju i implementaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika. SeConS obrazuje, osnažuje i obučava druge organizacije i predstavnike institucija, a kvalitet rada i ekspertiza SeConS-a prepoznati su i izvan granica zemlje.

Vizija SeConS-a je inkluzivni i održivi razvoj Srbije i regiona jugoistočne Evrope. Misija SeConS-a je da istraživanjima i analizom društvenih trendova i javnih politika doprinese da programi socio-ekonomskog razvoja budu adekvatni i delotvorni. SeConS podržava i mobiliše različite aktere iz javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi što efikasnije dali svoj doprinos razvoju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou

www.secons.net

 

Udruženje za mlade Srbije

Udruženje za mlade Srbije

Udruženje za mlade Srbije (UMS) je svoj rad započelo 2001. godine i od tad ga zasniva na jedinstvenim radionicama za mlade. UMS ima za cilj unapređenje aktivnosti i informisanje mladih sa ciljem podizanja svesti o javnom, društvenom i sociološkom značaju kulture i obrazovanja. Misija Udruženja za mlade Srbije jeste da se, uticanjem na svest mladih, kao i onih koji direktno učestvuju u razvoju ove ciljne grupe, stvaraju nove generacije samoinicijativnih, aktivnih i obrazovanih mladih ljudi. Stvaranjem atmosfere u kojoj se specifičan talenat budi i otkriva, a zatim razvija i nadograđuje, osiguravamo budućnost zemlje u kojoj će svaki mladi čovek pronaći sebe u nekoj, zdravoj, kreativnoj i korisnoj aktivnosti.

UMS sarađuje sa svim velikim TV i radio stanicama, novinskim kućama, marketinškim agencijama i produkcijama i takođe uzima učešće u mnogim značajnim scenskim i medijskim kao i filmskim i muzičkim projektima. Pored iskustva koje ima u implementaciji programa namenjenih mladima, UMS raspolaže značajnim resursima u pogledu opreme, osoblja, prostornih i tehničkih kapaciteta za realizaciju medijskih projekata. Udruženje za mlade Srbije je do sada realizovalo projekte za mlade u partnerstvu sa mnogim relevantnim zainteresovanim stranama u oblasti rada sa mladima:  Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  velikim brojem Kancelarija za mlade iz cele Srbije, Savetom Evrope – European Youth Foundation i drugim institucijama i organizacijama.

www.ums.org.rs